mail@bursadsyb.org.tr

BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

bitap-logo-2
KVKK
Ana Sayfa » KVKK

BURSA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile (“BİRLİK”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

BURSA DSYB Sistemi aracılığıyla veya BURSA DSYB Sistemi ile bağlantılı olarak Birlik ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, tacir / esnaf olmanız halinde MERSİS numarası ve ticaret unvanı;
 • İletişim Bilgileriniz: elektronik posta adresi, telefon numarası;
 • İletişim Kayıtları: Şikâyet, öneri ve taleplere ilişkin yazılı ve elektronik mesaj içeriğiniz,
 • Şikâyet başvurusunda bulunmanız halinde şikâyete konu ettiğiniz ticari elektronik iletinin görsel örneği.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Birlik ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.
 • BURSA DSYB Sistemi kullanıcı hesabı/profili oluşturulması ve yönetimi,
 • Şikâyet, öneri ve taleplerin yönetiminin sağlanması ve ilgilerine işlem sonucu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Ticari elektronik iletişime ilişkin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • BURSA DSYB Sisteminin işletilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaret log kayıtlarının tutulması.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Birlik , kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrası (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Birliğimiz ile web sitemiz, E-devlet entegrasyonu, mobil uygulamamız veya çağrı merkezimiz aracılığıyla iletişime geçmeniz ve/veya ticari elektronik ileti onayı verdiğiniz hizmet sağlayıcılar veya bu hizmet sağlayıcıların çalıştığı iş ortakları aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.